A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Financiën en de zorg voor een kind met een beperking


Extra kosten
De zorg voor een kind met een beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Er bestaan verschillende wetten die zorg voor kinderen met een beperking vergoeden.
Daarnaast bestaan regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen, om een tegemoetkoming te krijgen voor deze extra kosten.

Verschillende wetten
De zorg voor kinderen met een beperking wordt geregeld door middel van vier wetten namelijk de zorgverzekeringswet (ZVW), de jeugdwet, de wet langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is voor ouders vaak ingewikkeld om na te gaan op welke zorg en vergoedingen zij recht hebben.

Hulp bij opvoedingsproblemen of gedragsproblemen
Hulp bij opvoedingsproblemen of gedragsproblemen van een kind met een beperking loopt via de jeugdwet. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de gemeente. Vaak gaat dit via het sociaal wijkteam van de gemeente of het centrum voor jeugd en gezin (CJG). De contactpersoon (consulent genoemd) van de gemeente kijkt samen met de ouders welke hulp er nodig is en op welke manier deze hulp geregeld kan worden. De gemeente regelt en betaalt deze hulp. De gemeente bepaalt zelf voor welke diensten uit de jeugdwet de ouders een inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen. Dit bedrag kan dus per gemeente verschillen. Dit bedrag wordt geïnd door het CAK.
Onder strenge voorwaarden is het mogelijk vanuit de jeugdwet een persoons gebonden budget (PGB) te krijgen. De ouders regelen dan zelf de hulpverleners en de betaling van deze hulpverleners. Dit is een verantwoordelijkheid en het is belangrijk voor ouders om na te gaan of deze verantwoordelijkheid passend is. In praktijk blijkt het bij de meeste gemeentes in Nederland niet mogelijk te zijn om een PGB te krijgen voor zorg uit de jeugdwet
Gezinsbegeleiding kan ook via de WMO betaald worden. Een aanvraag hiervoor kan worden gedaan via het zorgloket van de gemeente. Ook voor begeleiding vanuit de WMO kan de gemeente een eigen bijdrage vragen, dit kan ook per gemeente verschillen.

Hulp bij ADL-activiteiten
ADL-activiteiten zijn activiteiten die iedereen elke dag doet, zoals wassen, aankleden, eten, drinken, naar het toilet gaan, naar school gaan, een hobby uitvoeren.
Kinderen met een beperking kunnen hulp nodig hebben bij deze ADL-activiteiten bijvoorbeeld tijdens school of de buitenschools opvang en/of training nodig hebben om deze activiteiten zelf uit te voeren. Een vergoeding hiervoor is mogelijk via de jeugdwet. Dit kan weer aangevraagd worden bij het sociaal wijkteam of de CJG van de gemeente.
Ook kan er hulp via deze jeugdwet gevraagd worden wanneer de zorg voor deze ADL-activiteiten voor de ouders tijdelijk te zwaar is door overbelasting of door tijdelijk weg vallen van een ouder door bijvoorbeeld ziekte. Let op hulp voor medische zorg in deze zelfde situaties van overbelasting en ziekte loopt via de zorgverzekeringswet en de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatie nodig van een wijk- of kinderverpleegkundige.

Hulpmiddelen
Tot de leeftijd van 3 jaar zullen veel reguliere spullen (bed, wandelwagen, bad, box, commode) die gemaakt zijn voor jonge kinderen ook geschikt zijn voor jonge kinderen met een beperking. Vanaf de leeftijd van 3 jaar voldoen deze spullen meestal niet meer en zijn speciale hulpmiddelen nodig.
Ouders kunnen bij hun zorgverzekeraar een aanvraag doen voor hulpmiddelen die (tijdelijk) nodig zijn verzorging, verpleging of revalidatie, zoals een hoog-laag bed of een tijdelijke rolstoel. Dit geldt niet voor tijdelijke loophulpmiddelen, zoals krukken of een rollator, deze zijn altijd op kosten van de ouders.
Aanvragen voor permanente hulpmiddelen nodig voor vervoer (bijvoorbeeld aangepaste buggy, rolstoel, driewielfiets, tandemfiets, autostoel, zevenpuntsgordel) moeten worden aangevraagd bij het zorgloket van de gemeente. Deze aanvraag wordt ondersteund met een aanbeveling van een ergotherapeut of een revalidatiearts. De gemeente zorgt dat een leverancier dit hulpmiddel regelt. De kosten van het hulpmiddel worden betaald uit de WMO.
Aanvragen voor een aangepaste kinderstoel of permanent aangepast bed moeten worden gedaan bij de zorgverzekeraar.
Aanvraag voor medische hulpmiddelen thuis (voedingspomp, vernevelaar) lopen via de zorgverzekeraar.
Aanvragen voor een bril, communicatiemiddelen of aangepaste schoenen verlopen via de zorgverzekeraar
Aanvragen voor aanpassingen in huis zoals een traplift, elektrische deuropener, slaapkamer en douche op de begane grond moeten ook worden gedaan bij het zorgloket (WMO-loket) van de gemeente. De gemeente bepaalt of kind en gezin hiervoor in aanmerking komen.
De gemeente kan hiervoor een eigen bijdrage vragen aan de ouders.

Luiervergoeding
Voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder die overdag nog niet zindelijk zijn kunnen ouders een luiervergoeding krijgen van de zorgverzekeraar.
Onder bepaalde voorwaarden is het soms mogelijk om vanaf de leeftijd van 3 jaar al een luiervergoeding te krijgen. Deze voorwaarden kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Een van de voorwaarden is meestal dat verwacht wordt dat het kind de komende jaren niet zindelijk zal worden. Hiervoor is een medische verklaring van een behandelend arts nodig met daarin de termen blijvende niet fysiologische incontinentie door chronische ziekte of handicap.

Therapie
Fysiotherapie, logopedie en ergotherapie worden vergoed uit de zorgverzekeringswet.
Vaak hebben kinderen een chronische machtiging nodig om langdurig recht te hebben op deze therapie. De therapeut verhaald meestal de kosten van de therapie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Ook begeleiding in een revalidatiecentrum wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Deze kosten worden allemaal vergoed vanuit de basisverzekering, het is niet nodig hiervoor een aanvullende verzekering te hebben.

Medische zorg
Medische zorg verleend door een huisarts, AVG-arts of medisch specialist wordt vergoed door de zorgverzekeringswet. Voor vergoeding van medische specialistische zorg is een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of andere medisch specialist nodig. Voor kinderen is er geen eigen bijdrage in de kosten van deze zorg.
Medisch zorg verleend door een tandarts wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar via de zorgverkeringswet.
Ook zorg verleend in een ziekenhuis of revalidatie instelling wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Persoonlijke zorg en verpleging
Persoonlijke zorg en verpleging in het kader van een medische aandoening valt onder de zorgverzekeringswet. Dit wordt geregeld door de zorgverzekeraars. Ieder kind in Nederland moet een basis zorgverzekering hebben.
Om in aanmerking te komen voor deze zorg in de thuissituatie komt een kinderverpleegkundige bij kind en ouders thuis en maken zij samen een zorgplan. Dit zorgplan vormt de basis voor de zogenaamde ZWV-indicatie. Hiermee zal de zorgverzekeraar de zorg regelen die nodig is voor het kind. Het gaat om in zorg in natura, de zorgverzekeraar regelt en betaalt de zorgverleners.
Onder strenge voorwaarden is het mogelijk vanuit de zorgverzekeringswet een persoons gebonden budget (PGB) te krijgen. Er moet dan langer dan een jaar zorg nodig zijn en de ouders moeten aantonen dat de regulier thuiszorg deze zorg niet kan leveren. Ook moet er een zorgplan zijn gemaakt door een wijkverpleegkundige. De ouders regelen dan zelf de hulpverleners en de betaling van deze hulpverleners. Dit is een verantwoordelijkheid en het is belangrijk voor ouders om na te gaan of deze verantwoordelijkheid passend is. De ouders krijgen het PGB via de zorgverzekeraar of via de SVB.

WLZ
De WLZ is de wet langdurige zorg die geldt voor volwassenen die langdurig zorg nodig hebben. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kinderen (meestal vanaf de leeftijd van 5 jaar) ook al in aanmerking komen voor zorg uit de WLZ. Het gaat dan om kinderen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben of 24 uur per dag op elk moment van de dag hulp nodig hebben van iemand die in de directe omgeving aanwezig is. Wanneer de verwachting is dat deze intensieve zorg langdurig nodig is, dan kan een kind in aanmerking komen voor de WLZ. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie nodig van het CIZ. De consulent van het CIZ bezoekt kind en ouders thuis of in het ziekenhuis om deze indicatie af te geven. Wanneer kinderen deze CIZ-indicatie hebben, zal het zorgkantoor van de regio waar het kind woont de zorg die voor het kind nodig is regelen en betalen. Het zorgkantoor heeft hiervoor contracten met zorgaanbieders in de eigen regio en bepaalt welke aanbieder de zorg gaat regelen.
Tot de leeftijd van 18 jaar hoeven ouders geen eigen bijdrage in de WLZ-zorg te betalen.
Het is mogelijk om de WLZ-zorg in vorm van een persoons gebonden budget (PGB) te krijgen. Dit geeft ouders de mogelijkheid om zelf te bepalen wie de zorg gaat leveren. De betaling van dit PGB loopt via de sociale verzekeringsbank, ouders krijgen dus geen geld in eigen beheer bij een PGB uit de WLZ.
Ouders kunnen bij de gemeente waarin het kind woont om hulp vragen bij het doen van de WLZ-aanvraag. Het zorgkantoor kan ouders clientondersteuning geven bij het geven van invulling aan het WLZ-vergoeding. Hiervoor worden geen kosten berekend.

Begeleiding bij doen van aanvragen
Het is voor ouders vaak lastig om na te gaan bij wie ze welke zorg of hulpmiddelen kunnen aanvragen. Ouders kunnen hiervoor hulpvragen aan een cliëntondersteuner van bijvoorbeeld stichting MEE of adviespunt zorgbelang.
Ouders kunnen ook hun vragen stellen aan de overheidsinstantie het juiste loket. Dit kan per email of per telefoon. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Een mantelzorgmakelaar kan hulp bieden bij het overnemen van regeltaken van ouders. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Soms vergoed de gemeente de mantelzorgmakelaar vanuit de WMO of worden de kosten uit de aanvullende zorgverzekering betaald. Mensen met een PGB kunnen de mantelzorgmakelaar betalen uit het PGB, maar dit gaat dus wel van het PGB af.  Werkgevers van ouders kunnen ook bereid zijn om bij te dragen aan de kosten van de mantelzorgmakelaar.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura
Vanuit alle 4 de wetten is het mogelijk om zorg in natura (ZIN) te krijgen of een persoonsgebonden budget (PGB). Ook combinaties van ZIN en PGB zijn mogelijk. Ouders morgen zelf kiezen of zij de zorg als ZIN of als PGB willen krijgen. Ook combinaties van ZIN en PGB uit verschillende wetten zijn mogelijk.
Zorg in ZIN heeft als voordeel dat een instantie de zorg regelt en betaalt, ouders hebben hier geen omkijken naar en dus ook geen zorgen over.
In geval van een PGB moeten ouders zelf de zorgverleners aannemen en betalen. Dit vraagt een goede administratie van ouders. PGB is dan ook niet voor alle ouders geschikt. Vaak moeten ouders kunnen aantonen dat ze met een PGB kunnen omgaan.
Per Saldo is een belangenvereniging voor mensen met een PGB en kan hulp en advies geven.

Vervoer
Aanpassingen van de eigen auto of de aanvraag van een aangepast vervoermiddel loopt via het WMO-loket van de gemeente. Hiervoor is wel een schriftelijk advies van een ergotherapeut of revalidatiearts voor nodig.
Kinderen die in een rolstoel zitten of visueel beperkt zijn kunnen in aanmerking komen voor taxivervoer van en naar het ziekenhuis. Dit kan aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. Ook kunnen ouders een kilometervergoeding krijgen voor eigen vervoer naar het ziekenhuis. Ook dit kan aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar.
Sommige gemeentes geven ouders die veel vervoerskosten maken vanwege de handicap van hun kind een extra vergoeding om in deze kosten tegemoet te komen.
Kinderen ouder dan 12 jaar die begeleiding nodig hebben bij reizen met het openbaar vervoer kunnen een OV-begeleiderskaart aanvragen waarmee de begeleider gratis kan reizen. Deze begeleiderskaart kan aangevraagd worden bij de Argonaut.  
Aanvragen voor leerlingen vervoer naar school verloopt ook via de gemeente. De leerling kan een openbaar vervoerabonnement krijgen of gebruik maken van aangepast vervoer. Per gemeente kan het leerling vervoer anders geregeld zijn.

Gehandicapten parkeerkaart
Bij het WMO-loket van de gemeente kan een gehandicaptenparkeerkaart worden aangevraagd. Hiermee mag geparkeerd worden op parkeerplaatsen speciaal voor gehandicapten. De kaart is persoonsgebonden op naam van het kind. Kinderen komen in aanmerking voor deze kaart wanneer ze niet in staat zijn om zelfstandig 100 meter te lopen of continu de hulp van de bestuurder nodig hebben bij vervoer van deur tot deur. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het aanvragen van een gehandicapten parkeerkaart.

Regulier kinderdagverblijf
Kinderen met een beperking kunnen naar een regulier kinderdagverblijf gaan. Ouders betalen zelf de kosten van dit kinderdagverblijf net als ouders met een kind zonder beperking. Ouders kunnen hiervoor via de belastingdienst een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag krijgen.
Extra begeleiding van het kind op het kinderdagverblijf kan vergoed worden vanuit de jeugdwet. Ouders kunnen dit aanvragen bij de gemeente. Sommige hulp wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet via de zorgverzekeraar,

Medisch kinderdagverblijf
Een medisch kinderdagverblijf (MKD) is dagopvang voor kinderen tussen de leeftijd van 0 en 7 jaar met forse ontwikkelingsproblemen of lichamelijk, sociaal of psychisch gebied die specifieke zorg of verpleging nodig hebben. Aanvraag en vergoeding voor een kinderdagcentrum loopt via de gemeente via de jeugdwet, soms ook via de WLZ. Vergoeding van vervoer kan aangevraagd worden via de zorgverzekeraar.

Regulier onderwijs
De kosten voor het regulier onderwijs worden vergoed door het ministerie van onderwijs. Soms wordt ouders een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd.

Voorzieningen op school
Aanvragen voor speciale voorzieningen om onderwijs in het regulier onderwijs te volgen, kunnen worden gedaan via het UWV. Het gaat bijvoorbeeld om aangepaste stoel of tafel, aangepaste software, een braille regel, extra begeleiding op school of een doventolk. Let op hoortoestellen, ringleiding en computer voor huiswerk thuis worden niet vergoed en schoolaanpassingen zelf ook niet.
Let op dit geldt niet wanneer een leerling speciaal onderwijs volgt. Ook is het belangrijk dat ouders niet alvast zelf het hulpmiddel kopen, zij krijgen dan achteraf geen vergoeding.

Speciaal onderwijs
Wanneer een kind speciaal onderwijs nodig heeft, dan worden de kosten hiervan vergoed door het ministerie van onderwijs. Ook vergoedingen voor voorzieningen verlopen via het ministerie. Om toegelaten te worden op het speciaal onderwijs hebben kinderen een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het regionale samenwerkingsverband
Vergoedingen voor de speciale scholingsinstituten EEGA, Heliomare, Hoensbroeck, Sonneheerdt en Werkenrode worden soms vergoed via het UWV. Wanneer het UWV dit onderwijs vergoedt, dan vergoeden zij ook het vervoer van en naar de school.

Buitenschoolse opvang
Vanwege maatschappelijke verplichtingen van de ouders maakt een deel van de kinderen gebruik van buitenschoolse opvang. Een deel van de kinderen kan naar de reguliere buitenschoolse opvang toe. De kosten hiervan zijn voor de ouders. Ouders kunnen hiervoor via de belastingdienst een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag krijgen.
Extra begeleiding van het kind op de buitenschoolse opvang kan vergoed worden vanuit de jeugdwet of vanuit de WMO. Ouders kunnen dit aanvragen bij de gemeente.
Er bestaan ook gespecialiseerde BSO’s waar kinderen na school meer specialistische zorg of begeleiding kunnen krijgen. Dit wordt BSO+ genoemd. Aanvraag voor BSO+ loopt via de gemeente via de jeugdwet of via de WLZ. Vergoeding van vervoer kan aangevraagd worden via de zorgverzekeraar.

Kinderdagcentrum
Een kinderdagcentrum (KDC) is opvang voor kinderen van 2 tot 19 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kinderen krijgen in dit dagcentrum dagbehandeling, dagbesteding en persoonlijk begeleiding. Vergoeding voor een kinderdagcentrum loopt via de gemeente via de jeugdwet, soms ook via de WLZ.
Een kinderdagcentrum kan ouders een vrijwillige bijdrage vragen. Vergoeding van vervoer kan aangevraagd worden via de zorgverzekeraar.

Orthopedagogisch centrum

Een orthopedagogisch centrum (OC of ODC) is een opvang waar kinderen met gedragsproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking gespecialiseerde hulp krijgen gericht op een zo optimaal mogelijke sociale en emotionele ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor begeleiding thuis, dagopvang, naschoolse opvang en 24 uurs opvang. Vergoeding van een orthopedagogisch dagcentrum loopt via de gemeente via de jeugdwet. Vergoeding van vervoer kan aangevraagd worden via de zorgverzekeraar.

Wonen en logeren
Veel kinderen met een beperkingen zullen bij hun ouders thuis wonen al dan niet met extra zorg en/of verpleging.
Wanneer de zorg voor een kind met een beperking te zwaar wordt kunnen ouders via de gemeente extra ondersteuning in de thuissituatie krijgen. De gemeente beslist samen met het gezin op welke manier het gezin het beste ontlast kan worden. Dit kan door extra begeleiding thuis. Een van de mogelijkheden voor kinderen met een beperking is ook om een of meerdere dagen te gaan logeren, zodat de kinderen een fijne tijd hebben en het gezin even ontlast wordt. De zorg hiervan wordt dan vergoed via de jeugdwet of via de WMO. Er bestaan speciale logeerhuizen voor kinderen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke handicap, een meervoudige handicap of autisme. Kinderen die intensieve zorg nodig hebben kunnen logeren in hospice.
Logeerzorg voor kinderen met een WLZ-indicatie kan ook vergoed worden vanuit de WLZ.
Wanneer de zorg voor kinderen met een WLZ-indicatie te zwaar wordt, dan is het ook mogelijk voor kinderen om buitenshuis te gaan wonen, bijvoorbeeld in een instelling, een gezinshuis of een ouder wooninitiatief.

Zorgboerderij
In Nederland zijn meerdere zorgboerderijen waar kinderen met een beperking opgevangen kunnen worden en mee helpen bij de verzorgen van planten en/of dieren. Er bestaan ook zorgboerderijen waar kinderen kunnen worden opgevangen. Aanvraag en vergoeding van een zorgboerderij verlopen via de gemeente via de jeugdwet of via de WLZ.

Sport
Sport is gezond en belangrijk ook voor kinderen met een beperking. Soms kunnen kinderen meedoen met een reguliere sport, maar er bestaan ook gehandicaptensporten en rolstoelsporten. Via de site van gehandicaptensport.nl zijn de mogelijkheden voor aangepast sporten te vinden.
Ouders kunnen voor hun kind bij de gemeente via het WMO-loket een aanvraag doen voor vergoeding van extra kosten die nodig zijn voor vervoer naar een aangepaste sportvereniging voor een bijdrage aan de kosten voor een sportrolstoel. Per gemeente kan het beleid wat hierin vergoed wordt sterk verschillen. De onafhankelijke cliënt ondersteuner van de gemeente kan helpen bij deze aanvraag.
Sportverenigingen kunnen subsidies krijgen om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Het fonds gehandicaptensport en het kenniscentrum sport kunnen helpen bij deze aanvragen.

 

Dubbele kinderbijslag
Ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden voor hun kind die intensieve zorg nodig heeft, dubbele kinderbijslag krijgen. Het CIZ bepaalt of er sprake is van intensieve zorg. Daarnaast is het een voorwaarde dat het kind tussen de 3 en 18 jaar oud is en thuis wonend is. De dubbele kinderbijslag kan worden aangevraagd via de sociale verzekeringsbank (SVB).
Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om eenmalig een extra kinderbijslag te krijgen voor alleenstaande ouders of ouders waarvan de partner een laag inkomen heeft.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar voor ouders met een lager inkomen en een laag eigen vermogen. Dit bedrag krijgen ouders van de sociale verzekeringsbank (SVB).  Dit gebeurt in principe automatisch, ouders hoeven hier geen aanvraag voor te doen.

Bijzondere bijstand
Ouders met een lager inkomen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand om extra onvoorziene en noodzakelijke kosten te betalen. Deze bijzondere bijstand kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Kindpakket
Ouders met een lager inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor een kindpakket. Dit is een pakket met tegoedbonnen voor noodzakelijke behoeften van kinderen zoals kleding of zwemlessen. Aanvragen voor het kindpakket lopen ook via de gemeente.

Belasting aftrekken
Het is mogelijk om extra gemaakte kosten in het kader van de verzorging van een kind met een beperking af te trekken van de belasting die betaald moet worden. Dit worden aftrekbare zorgkosten genoemd. Op de site van de belastingdienst staat precies aangegeven welke kosten wel en welke niet onder deze aftrekbare zorgkosten vallen. Het gaat bijvoorbeeld om dieetkosten, vervoerskosten naar een arts, aanpassingen aan de auto, therapeut of apotheek, kledingkosten, oplaadkosten van accu’s.

Aanmelden als mantelzorger
Het is bij veel gemeentes in Nederland mogelijk om een aanmelding te doen dat een volwassenen mantelzorger is. Vaak organiseren gemeentes activiteiten speciaal gericht op mantelzorgers of broertjes en zusjes van een kind met een beperking om hen te ondersteunen.

Rechtsbijstandsverzekering
Het is te overwegen om een goede rechtsbijstandsverzekering te hebben in geval er conflicten ontstaan over hulpmiddelen en/of zorg die niet op de juiste manier geleverd worden.

Wajong uitkering
Jonggehandicapten die langdurig niet in staat zijn om te werken, kunnen een Wajong uitkering ontvangen. Deze Wajong uitkering moet aangevraagd worden bij het UWV uiterlijk 5 maanden voordat de volwassene 18 jaar wordt.Dit kan alleen aangevraagd wanneer de jongeren op de leeftijd van 18 jaar of binnen een half jaar na staken van de laatste reguliere opleiding (die voorafgaand daaraan minimaal een half jaar gevolgd moet zijn) geen arbeidsvermogen heeft vanwege ziekte of gebrek en als het uitgesloten is dat er binnen 10 jaar alsnog arbeidsvermogen ontwikkeld kan worden. Vanaf september 2020 is de Wajong veranderd en behouden jongeren hun Wajong uitkering als ze gaan studeren.

 

Ik heb deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Uiteraard kan er toch een onduidelijkheid ontstaan op grond van de formulering of inhoud, ook kunnen regelingen wijzigen. Kinderneurologie.eu niet aansprakelijk gesteld worden voor onduidelijkheden of conflicten op grond van de inhoud van deze informatie.

Mocht u waardevolle aanvullingen of opmerkingen hebben dan kunnen deze gemaild worden naar info@kinderneurologie.eu

Auteur: Jolanda Schieving

Laatst bijgewerkt: 27 december 2021 voorheen: 20 oktober 2020 en 23 oktober 2019

 

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden.

Wilt u ook uw verhaal kwijt, dat kan: verhalen kunnen gemaild worden via info@kinderneurologie.eu en zullen daarna zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst. Voor meer informatie zie hier.

Heeft u nog waardevolle aanvullingen, dan vernemen we dit graag.

Links
www.rijksoverheid.nl
(site van de rijksoverheid met diverse wettelijke regels en kaders oa de WMO, de WLZ en de jeugdwet)
www.regelhulp.nl
(site van de rijksoverheid met informatie over regels, wetten en mogelijkheden)
www.zorgwijzer.nl
(Site met informatie over de diverse wetten voor mensen met een beperking die zorg nodig hebben)
www.hetcak.nl
(Site met informatie over het CAK de dienstverlener die regelingen uitvoert in opdracht van de overheid)
www.ciz.nl
(Site met informatie van het centraal indicatiekantoor zorg over WLZ-zorg)
www.uwv.nl
(Site met informatie over werk en/of uitkering)
www.belastingdienst.nl
(site van de belastingdienst)
www.mee.nl
(site van stichting MEE die clientondersteuning levert)
www.zorgbelang.nl
(site van clientondersteuning in Brabant en Zeeland)
www.pgb.nl
(site met informatie over het persoonsgebonden budget)
www.kansplus.nl
(belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking)
www.zorgboeren.nl
(site met informatie over zorgboerderijen in Nederland)
www.vrijetijdsportaal
(Site met informatie over vrije tijdsbesteding voor mensen met een beperking)


 

 

 

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.