A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Rugzakje

 

Basisonderwijs of speciaal onderwijs

Ouders van een kind met een beperking hebben de vrijheid om een school te kiezen waarvan zij vinden dat deze het beste bij hun kind past en waarin het kind de mogelijkheden krijgt om zo plezierig mogelijk te leren en zich verder te ontwikkelen. Kinderen met een beperking kunnen zowel naar het reguliere onderwijs als naar het speciale onderwijs.

Extra kosten

Veel reguliere scholen willen er alles aan doen om een leerling met een beperking op hun school met plezier te laten leren en functioneren. Scholen hebben echter niet altijd voldoende geld en middelen om het onderwijs voor de leerling met een beperking aan te passen op een manier waarop de leerling goed op deze vorm van onderwijs kan functioneren.

 

Rugzakje

Om dit probleem op te lossen bestaat er de Leerling Gebonden Financiering die ook wel het rugzakje wordt genoemd. Het rugzakje is een financiële tegemoetkoming waarmee de ouders de school tegemoet kunnen komen in de extra kosten die nodig zijn om een kind met een beperking op school te laten functioneren. Uit het geld van het rugzakje kunnen bijvoorbeeld de ambulante begeleiding of aangepaste hulpmiddelen gefinancieerd worden. Ouders moeten samen met de school een plan op stellen waarin vermeld staat hoe het geld gebruikt gaat worden.

 

Aanvragen rugzakje

Het rugzakje voor een leerling moet aangevraagd worden bij het de commissie voor indicatiestelling (CVI). Het rugzakje kan zowel aan leerlingen in het basisonderwijs als aan leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aangevraagd.

Ouders kunnen hierzelf een aanvraag in dienen of zij kunnen de aanvraag door een tussenpersoon laten indienen. Tussenpersonen zijn mensen die helpen bij aanvragen, bijvoorbeeld mensen van stichting MEE of mensen van het speciaal onderwijs. Ook de regionale expertise centra (REC) kunnen helpen bij het indien van een aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de site oudersenrugzak.

 

Indienen aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden bij het CVI van het cluster waar het kind onder zou vallen als het aangemeld zou worden voor het speciaal onderwijs. De adressen van de verschillende CVI’s per regio zijn te vinden op www.lcti.nl

Voor de aanvraag moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Dit aanvraagformulier is te downloaden vanaf de site www.leerlinggebondenfinanciering.nl

Daarnaast moeten alle onderzoeksverslagen en rapporten worden bijgevoegd die opgesteld zijn over het probleem van het kind.

Ook moet de school waar het kind op zit een rapport sturen waarin staat wat de school allemaal al gedaan heeft om het kind op school te laten functioneren, op welke gebieden het kind problemen heeft met functioneren en welke hulp nodig is om het kind goed te laten functioneren op school.

Het is belangrijk dat alle informatie die nodig is wordt meegestuurd met de aanvraag. Op de informatiesite www.oudersenrugzak.nl/indicatiestelling.pdf staat per cluster vermeld welke informatie allemaal ingestuurd moet worden. Indien er informatie ontbreekt die wel nodig is voor de aanvraag, kan het regionaal expertisecentrum behulpzaam zijn bij het verkrijgen van deze informatie.

 

Beoordelen aanvraag

De Commissie voor Indicatiestelling bepaalt met behulp van de ingestuurde gegevens (het dossier) aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of een kind in aanmerking komt voor een rugzakje. Soms vindt de commissie het nodig om nog extra onderzoeken of gegevens te verkrijgen voor dat ze een beslissing kan nemen.

 

Uitspraak van de commissie

De commissie laat binnen acht weken na ontvangst van het dossier weten of het kind in aanmerking komt voor het rugzakje of niet. Dit gebeurt door middel van een brief waarin staat of het kind in aanmerking komt voor het rugzakje en vanaf welke datum. Ook staat hierin vermeld voor welke duur het rugzakje wordt toegekend, meestal is dit voor de duur van maximaal 3 soms 4 jaar. Na deze periode zal weer een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend.

Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing van de commissie kunnen ze binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de commissie.

 

Plan met de school

Wanneer het rugzakje is toegekend, kunt u in overleg met de school van keuze een plan maken hoe uw kind op deze school zal gaan functioneren en hoe het geld uit het rugzakje besteed gaat worden. Wanneer dit handelingsplan is opgesteld en door alle partijen is ondertekend zal het geld uit het rugzakje worden toegekend. Een deel van het geld wordt vaak rechtstreeks aan de school overgemaakt. Met behulp van het geld uit het rugzakje kan de school nu zorgen voor extra begeleiding en aanpassingen om het kind in het reguliere onderwijs te laten functioneren.

 

 

 

Links
www.oudersenrugzak.nl
(site die ouders voorziet van alle informatie omtrent het rugzakje)

www.leerlinggebondenfinanciering.nl
(overheidssite over het rugzakje)

 

 

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.